Volltext: Lübeckisches Adreßbuch für 1899. (1899)

Lindenstrafie 
6 
bitte E 
ie 
lz 
W 
leviàttbei' 
>r 
ieke E 
-49a. 
tentanti E 
ens 
lindel 
f 
ig _ 
Hiidicke E) 
jslttbet 
i 
sveni 
ilich E) 
enti E 
wartz 
wohn 
ns E 
»l's 
icintantt ©■ 
ter E 
rtz 
rsch 
li roder E) 
bitter 
unte 
tcvtnatttt 
ters E) 
>e W E 
barn 
3ranbt E 
^enbnrg 
ijernat1” 
oop 
iffer 
Soldi E 
sema”11 
invici) 
65 Reincke 
Sohnemann 
— Mcher 
(Moller W F) 
~ a Schell 
" Feddern 
(Hanseu&Dechow E) 
¿ Hoffschlaeger 
- Deecke W' 
»• Rettberg 
*>• ©onte 
(Weinberg W E) 
4 *>■ Tilly 
" Rothhard W 
(Spahrkuhl E) 
4 » v.Dorenv.EApril 
'7 Arendt 
6 Schmid! E 
«.'Killer 
° Kühu E 
17 Sacotijcn 
IO Ecck E 
~~ Eeck 
otnmer 
17 ” Serené E 
" Muntz SB. 
~~ Schiuder 
(Eriiger, Kivi 
a R E) 
4 %'iiticmfen E 
~~ a Drabert E 
7 »■ Suden 
I b Schweiqhoff^ 
o Fride E 
7 Fride 
20^22 lsìe1eu ' 
42 Petersen's 
D°'npf-Miihlc 
!24 Dampfèodfa 
7 Hansen E 
7 3”ads W. 
i f'Ht & Co. 
7 £ Capel! E 
7 Pasch 
’ ^hlers W. E 
26 Liithje W 
a Eckhorst E 
— Stepha» W 
28 Willers E 
— Bcuermann 
— a Laakmann W 
Laakmann E 
— Brnhn 
30 n. Moltke Frl. 
(Ahrendt W E) 
32 Beese E 
— Steen 
— a Green E 
— Kiencke 
— Kiencke 
34 Hinze E 
— Ehlers 
— Bever 
— a Kriiger E 
— Schuhknecht 
36 Lenschow E 
— Langninnn 
— Erichsen 
— a Sengnitz E 
— Thainsen W 
38 Schinntz Frl. 
— Hammerich 
— Haase E 
— a Brunkan 
Fischborn E 
40 Wordtmann 
— Wolf Frl. 
— a Limprecht Frl 
— - v. Bassewitz W 
Meyer 
42 Hoppner Frl. 
— Holm 
(Meincke E) 
— a Lampe E 
Mahn 
44 Johannes W E 
— Johannes 
— a Thnn E 
— Trapp Frl. 
46 Schodde E 
46 a Fischborn 
— Berkhan 
Schlàgel W. E 
48 Moller W E 
— immutiti 
Tieni sch 
a Strnck E 
- Lafrentz W 
50 Reher 
— Westphal Frl. 
(Gra.u E) 
— a Schiuder E 
52 Siemann E 
— Neide W 
— Neide 
— a Moller E 
— Grandmami 
— Vorbeck 
54 Schlechtweg E 
— a Krnse 
Franck E 
56 Abel E 
— Richters 
— Madans 
— Nittscher 
— a Vollstedt E 
58 Deichmann E 
— Mietzel 
— a Busch E 
.— v. Faber 
— Vitense W 
— d Wittern E 
— Wolberg W. 
60 Jhnenfeldt E 
Witthoft 
a Spethmann E 
- Schütz 
62 Wehling E 
a Schaper E 
— Engler 
64 Ahrens E 
— Nlalzah» 
64 a Bnrmeister E 
— Feuerbanm 
— Schrvder
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.